07-04-2014 10:30

Zaproszenie do składania ofert pisemnych na najem WC - sanitariaty w siedzibie Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie


MUZEUM ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH

W DARŁOWIE

ul. Zamkowa 4 76-150 Darłowo

 

zaprasza

do składania ofert pisemnych na najem WC - sanitariaty w siedzibie Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

 

REGULAMIN

 

§ 1

Postanowienia ogólne:

 1. Podmiot ogłaszający -Muzeum Zamek Książąt Pomorskich, ul. Zamkowa 4,

76-150 Darłowo.

 1. Do konkursu ofert nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

§ 2

 1. Przedmiotem najmu jest pomieszczenie WC - sanitariaty

 2. Najem dotyczy lokalu mieszczącego się w siedzibie Muzeum Zamek Książąt Pomorskich , ul. Zamkowa 4, 76-150 Darłowo. Wyposażony jest w urządzenia wodno-kanalizacyjne, sieć elektryczną oraz wyposażenie - armaturę sanitarną

 3. Właścicielem budynku, w którym znajduje się lokal będący przedmiotem najmu jest Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie.

 4. Najem przewidziany jest na okres od 1 maja 2014 r. do 30 września 2014 r..

 5. Najemca będzie zobowiązany do udostępnienia toalet w godzinach pracy Muzeum.

 6. Najemca zobowiązany jest do utrzymania czystości w toaletach na własny

koszt.

 1. Najemca będzie prowadził powyższą działalność zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa.

 1. Najemca będzie utrzymywał pomieszczenie w należytym stanie technicznym i sanitarnym, a także będzie przestrzegał zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i sanitarnego oraz ponosił odpowiedzialność z tego tytułu.

 

 

§ 3

Składanie ofert

 1. Oferty mogą składać podmioty, które:

 1. nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

 2. nie prowadzi się względem nich postępowania upadłościowego, nie ogłoszono ich upadłości ani nie są w likwidacji,

 3. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 1. Wynajmujący żąda złożenia następujących dokumentów:

 1. podpisanej oferty zawierającej wysokość oferowanego czynszu (netto),

 2. aktualnego - wystawionego nie wcześniej niż w okresie 6 miesięcy od terminu składania ofert - odpisu z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 3. podpisanego oświadczenia odnoszącego się do pkt. 1 w § 3.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Muzeum w terminie do 25.04.2014r.

do godz. 10, wyłącznie w zamkniętej kopercie z napisem „Najem sanitariatów”

 

Otwarcie ofert nastąpi 26 kwietnia o godz. 11 w sekretariacie Muzeum.

Zastrzega się prawo zamknięcia wyboru oferty bez wybrania jakiejkolwiek oferty.

Bliższych informacji udziela sekretariat Muzeum w godz. od 7°° do 15°°.

 

 

§ 4

Wybór oferty

 

 1. Wybór oferenta będzie ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta.

 2. Złożone oferty weryfikuje i ocenia komisja oraz sporządza protokół z otwarcia i wyboru oferty, powołana przez Dyrektora Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie.

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

§ 5

Umowa najmu

 1. Umowa najmu zostanie podpisana z wybranym oferentem w terminie do 30.04.2014 r.

 2. Szczegółowe zasady najmu regulować będzie umowa najmu zawarta pomiędzy Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie, a wybranym oferentem.

 3. Najemcy nie wolno oddawać wynajmowanych pomieszczeń w podnajem, do bezpłatnego użytkowania na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego.

 4. Po zakończeniu umowy najmu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić podmiot najmu, Wynajmującemu w stanie nie pogorszonym.

 5. Najemca zwróci Wynajmującemu wszelkie wydatki i koszty poniesione przez niego w związku ze szkodami, jeżeli zostały one spowodowane z winy Najemcy

 6. Wszelkie prace remontowe, Najemca będzie wykonywał za zgodą Wynajmującego.Załącznik
Dokument zawiera załącznik.


Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia:
Wprowadził(a): Irena Michalska
Data wprowadzenia: 07-04-2014 09:20
Zaktualizował(a): Irena Michalska
Ostatnia aktualizacja: 07-04-2014 10:30