Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie ul. Zamkowa 4, 76-150 Darłowo - www.muzeumdarlowo.pl

Remont elewacji zewnętrznej skrzydła północnegoMuzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

31-10-2007 09:15

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na remont elewacji zewnętrznej skrzydła północnego
Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

O G Ł O S Z E N I E

 Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie ul. Zamkowa 4, 76-150 Darłowo
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

na remont elewacji zewnętrznej skrzydła północnego Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego www.muzeumdarlowo.pl.

SIWZ można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego w Darłowie, ul. Zamkowa 4.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin wykonania zamówienia 30 listopada 2007 r.

Warunki udziału w postępowaniu Oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia winien sporządzić ofertę według wzoru określonego w SIWZ oraz złożyć dokumenty wymienione w SIWZ, a także spełnić wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ na podstawie dokumentów przedłożonych w ofercie oraz w oparciu o kryteria i warunki wynikające z SIWZ.

Informacje dot. wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%

Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w Sekretariacie Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie, ul. Zamkowa 4, 76-150 Darłowo, w terminie do dnia 4 października 2007 r. do godz. 12 50.

Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Dodatkowe informacje
Zamówienie nie obejmuje dynamicznego systemu zakupów oraz aukcji elektronicznej.

Uwaga! Jeśli chcesz zostać powiadamiany o dokonanej zmianie w tym zamówieniu to wypełnij formularz.

otwórz formularz »
ogłoszenie do pobrania
PRZETARG__NIEOGRANICZONY-ogloszenie.doc (2007-10-31 09:15:19 | Rozmiar: 22KB)

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
SIWZ_Darlowo_2007.doc (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 136 razy 2007-10-31 09:15:19 126,5KB
Darlowo_2007-kosztorys.rtf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 600 razy 2007-10-31 09:15:30 101,7KB
Informacja_uzupelniajaca_do_SIWZ.doc (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 129 razy 2007-10-31 09:15:39 19,5KB
Umowa_do_SIWZ.doc (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 359 razy 2007-10-31 09:15:47 69KB

wyjaśnienia i zmiany SIWZ

przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert

wynik postępowania
Informacja_o_wyborze_oferenta.doc (2007-10-31 09:16:56 | Rozmiar: 20KB)

odwołania

udzielenie zamówienia

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 31-10-2007
Wprowadził(a): Grażyna Ewa Paterska
Data wprowadzenia: 31-10-2007 09:15
Zaktualizował(a): Grażyna Ewa Paterska
Ostatnia aktualizacja: 31-10-2007 09:17

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia